TRANG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA TS. ĐINH VIỆT HOÀ

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Tập huấn Truyền thông Công ty Điện lực Ninh Bình

GIỚI THIỆU

Thời gian: 2021/10/28 08:00

Hình thức: Online

Đăng ký nhận tư vấn